แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ที่ตั้ง : ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 054-079868
Website : https://www.phayao2.go.th
Email : [email protected]
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

131

จำนวนโรงเรียน

More info

14271

จำนวนนักเรียน

More info

1086

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

131

แห่ง
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 บ้านสร้อยศรี จุน พะเยา 23 เล็ก เปิดไฟล์
2 บ้านดอนมูล จุน พะเยา 66 เล็ก เปิดไฟล์
3 บ้านจุน จุน พะเยา 70 เล็ก เปิดไฟล์
4 บ้านห้วยกั้ง จุน พะเยา 59 เล็ก เปิดไฟล์
5 บ้านร่องแมด จุน พะเยา 154 กลาง เปิดไฟล์
6 บ้านสันหลวง จุน พะเยา 41 เล็ก เปิดไฟล์
7 บ้านห้วยไคร้ จุน พะเยา 55 เล็ก เปิดไฟล์
8 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว จุน พะเยา 86 เล็ก เปิดไฟล์
9 บ้านแม่ทะลาย จุน พะเยา 36 เล็ก เปิดไฟล์
10 บ้านธาตุขิงแกง จุน พะเยา 290 กลาง เปิดไฟล์
11 บ้านแม่วังช้าง จุน พะเยา 43 เล็ก เปิดไฟล์
12 บ้านร่องย้าง จุน พะเยา 1 เล็ก เปิดไฟล์
13 บ้านเวียงลอ จุน พะเยา 74 เล็ก เปิดไฟล์
14 บ้านศรีเมืองชุม จุน พะเยา 70 เล็ก เปิดไฟล์
15 บ้านน้ำจุน จุน พะเยา 63 เล็ก เปิดไฟล์
16 บ้านพวงพยอม จุน พะเยา 121 กลาง เปิดไฟล์
17 บ้านสักลอ จุน พะเยา 92 เล็ก เปิดไฟล์
18 บ้านสักทุ่ง จุน พะเยา 78 เล็ก เปิดไฟล์
19 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จุน พะเยา 584 กลาง เปิดไฟล์
20 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) จุน พะเยา 214 กลาง เปิดไฟล์
21 บ้านกิ่วแก้ว จุน พะเยา 75 เล็ก เปิดไฟล์
22 บ้านปงสนุก จุน พะเยา 68 เล็ก เปิดไฟล์
23 บ้านยางขาม จุน พะเยา 191 กลาง เปิดไฟล์
24 บ้านวังเค็มใหม่ เชียงคำ พะเยา 58 เล็ก เปิดไฟล์
25 ปัวพิทยา เชียงคำ พะเยา 93 เล็ก เปิดไฟล์
26 บ้านร่องค้อม เชียงคำ พะเยา 33 เล็ก เปิดไฟล์
27 บ้านปัวศรีพรม เชียงคำ พะเยา 83 เล็ก เปิดไฟล์
28 บ้านฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 92 เล็ก เปิดไฟล์
29 บ้านแม่ต๋ำ เชียงคำ พะเยา 133 กลาง เปิดไฟล์
30 บ้านแวน เชียงคำ พะเยา 87 เล็ก เปิดไฟล์
31 บ้านสันปูเลย เชียงคำ พะเยา 135 กลาง เปิดไฟล์
32 บ้านปางมดแดง เชียงคำ พะเยา 140 กลาง เปิดไฟล์
33 ชุมชนบ้านเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 141 กลาง เปิดไฟล์
34 บ้านทุ่งมอก ราษฎร์อนุกูล เชียงคำ พะเยา 83 เล็ก เปิดไฟล์
35 บ้านผาฮาว เชียงคำ พะเยา 73 เล็ก เปิดไฟล์
36 บ้านหัวทุ่ง เชียงคำ พะเยา 90 เล็ก เปิดไฟล์
37 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) เชียงคำ พะเยา 559 กลาง เปิดไฟล์
38 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) เชียงคำ พะเยา 145 กลาง เปิดไฟล์
39 บ้านโจ้โก้ เชียงคำ พะเยา 76 เล็ก เปิดไฟล์
40 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา เชียงคำ พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
41 บ้านใหม่ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 147 กลาง เปิดไฟล์
42 บ้านปางถ้ำ เชียงคำ พะเยา 138 กลาง เปิดไฟล์
43 บ้านสบทุ คีรีราษฎร์สงเคราะห์ เชียงคำ พะเยา 41 เล็ก เปิดไฟล์
44 บ้านถ้ำผาลาด เชียงคำ พะเยา 103 เล็ก เปิดไฟล์
45 บ้านต้นผึ้ง เชียงคำ พะเยา 64 เล็ก เปิดไฟล์
46 บ้านคะแนง เชียงคำ พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
47 บ้านน้ำมิน เชียงคำ พะเยา 215 กลาง เปิดไฟล์
48 บ้านแฮะ เชียงคำ พะเยา 177 กลาง เปิดไฟล์
49 บ้านไชยพรม เชียงคำ พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
50 บ้านปี้ เชียงคำ พะเยา 37 เล็ก เปิดไฟล์
51 บ้านพระนั่งดิน เชียงคำ พะเยา 151 กลาง เปิดไฟล์
52 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) เชียงคำ พะเยา 204 กลาง เปิดไฟล์
53 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคำ พะเยา 936 ใหญ่ เปิดไฟล์
54 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง เชียงคำ พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
55 บ้านแวนโค้ง เชียงคำ พะเยา 194 กลาง เปิดไฟล์
56 บ้านทุ่งหล่ม เชียงคำ พะเยา 54 เล็ก เปิดไฟล์
57 บ้านหนองบัวเงิน เชียงคำ พะเยา 5 เล็ก เปิดไฟล์
58 บ้านจำบอน เชียงคำ พะเยา 154 กลาง เปิดไฟล์
59 บ้านผาลาด เชียงคำ พะเยา 88 เล็ก เปิดไฟล์
60 ชัยชุมภู เชียงคำ พะเยา 73 เล็ก เปิดไฟล์
61 บ้านไชยสถาน เชียงม่วน พะเยา 124 กลาง เปิดไฟล์
62 บ้านท่าม่าน เชียงม่วน พะเยา 53 เล็ก เปิดไฟล์
63 ชุมชนบ้านหลวง เชียงม่วน พะเยา 225 กลาง เปิดไฟล์
64 บ้านหล่ายทุ่ง เชียงม่วน พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
65 บ้านปงสนุก เชียงม่วน พะเยา 63 เล็ก เปิดไฟล์
66 บ้านบ่อเบี้ย เชียงม่วน พะเยา 97 เล็ก เปิดไฟล์
67 อนุบาลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 146 กลาง เปิดไฟล์
68 บ้านท่าฟ้าใต้ เชียงม่วน พะเยา 84 เล็ก เปิดไฟล์
69 บ้านนาบัว เชียงม่วน พะเยา 40 เล็ก เปิดไฟล์
70 บ้านทุ่งมอก เชียงม่วน พะเยา 46 เล็ก เปิดไฟล์
71 บ้านสระ เชียงม่วน พะเยา 202 กลาง เปิดไฟล์
72 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา 52 เล็ก เปิดไฟล์
73 บ้านท่าฟ้าเหนือ เชียงม่วน พะเยา 44 เล็ก เปิดไฟล์
74 บ้านวังบง ปง พะเยา 20 เล็ก เปิดไฟล์
75 บ้านใหม่น้ำเงิน ปง พะเยา 31 เล็ก เปิดไฟล์
76 ชุมชนบ้านดอนไชย ปง พะเยา 99 เล็ก เปิดไฟล์
77 บ้านควรเก๊าเงา ปง พะเยา 53 เล็ก เปิดไฟล์
78 บ้านเลี้ยว ปง พะเยา 38 เล็ก เปิดไฟล์
79 บ้านแบ่ง ปง พะเยา 35 เล็ก เปิดไฟล์
80 บ้านปัว ปง พะเยา 37 เล็ก เปิดไฟล์
81 บ้านปางผักหม ปง พะเยา 46 เล็ก เปิดไฟล์
82 บ้านสีพรม ปง พะเยา 25 เล็ก เปิดไฟล์
83 บ้านป่าคา ปง พะเยา 29 เล็ก เปิดไฟล์
84 บ้านใหม่พัฒนา ปง พะเยา 67 เล็ก เปิดไฟล์
85 บ้านควรดง ปง พะเยา 83 เล็ก เปิดไฟล์
86 บ้านดอนแก้ว ปง พะเยา 84 เล็ก เปิดไฟล์
87 บ้านดอนเงิน ปง พะเยา 57 เล็ก เปิดไฟล์
88 บ้านหลวง ปง พะเยา 47 เล็ก เปิดไฟล์
89 บ้านดอนไชยป่าแขม ปง พะเยา 91 เล็ก เปิดไฟล์
90 บ้านหล่ายฝายแก้ว ปง พะเยา 85 เล็ก เปิดไฟล์
91 บ้านสันกลางนาดอ ปง พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
92 บ้านแฮะ ปง พะเยา 26 เล็ก เปิดไฟล์
93 บ้านทุ่งแต ปง พะเยา 66 เล็ก เปิดไฟล์
94 บ้านหนองท่าควาย ปง พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
95 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ปง พะเยา 350 กลาง เปิดไฟล์
96 บ้านห้วยแม่แดง ปง พะเยา 100 เล็ก เปิดไฟล์
97 บ้านหมุ้น ปง พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
98 บ้านดู่ ปง พะเยา 185 กลาง เปิดไฟล์
99 ชุมชนบ้านบอน ปง พะเยา 228 กลาง เปิดไฟล์
100 บ้านม่วง ปง พะเยา 28 เล็ก เปิดไฟล์
101 บ้านบุญเรือง ปง พะเยา 41 เล็ก เปิดไฟล์
102 บ้านห้วยสิงห์ ปง พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
103 ราชานุเคราะห์ ปง พะเยา 234 กลาง เปิดไฟล์
104 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ปง พะเยา 335 กลาง เปิดไฟล์
105 บ้านแม่ทาย ปง พะเยา 39 เล็ก เปิดไฟล์
106 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก ปง พะเยา 20 เล็ก เปิดไฟล์
107 บ้านขุนกำลัง ปง พะเยา 304 กลาง เปิดไฟล์
108 บ้านสันติสุข ปง พะเยา 291 กลาง เปิดไฟล์
109 บ้านนาอ้อม ปง พะเยา 127 กลาง เปิดไฟล์
110 บ้านสบขาม ปง พะเยา 153 กลาง เปิดไฟล์
111 บ้านผาตั้ง ปง พะเยา 205 กลาง เปิดไฟล์
112 บ้านน้ำปุก ปง พะเยา 109 เล็ก เปิดไฟล์
113 บ้านสะแล่ง ภูซาง พะเยา 60 เล็ก เปิดไฟล์
114 บ้านร้องเชียงแรง ภูซาง พะเยา 140 กลาง เปิดไฟล์
115 บ้านน้ำเปื๋อย ภูซาง พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
116 บ้านดอนไชย ภูซาง พะเยา 0 เล็ก เปิดไฟล์
117 บ้านก๊อน้อย ภูซาง พะเยา 125 กลาง เปิดไฟล์
118 บ้านทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 114 เล็ก เปิดไฟล์
119 บ้านก๊อหลวง ภูซาง พะเยา 80 เล็ก เปิดไฟล์
120 บ้านแกใหม่นิคม ภูซาง พะเยา 5 เล็ก เปิดไฟล์
121 บ้านสา ภูซาง พะเยา 47 เล็ก เปิดไฟล์
122 ชุมชนบ้านหนองเลา ภูซาง พะเยา 114 เล็ก เปิดไฟล์
123 บ้านป่าสัก ภูซาง พะเยา 86 เล็ก เปิดไฟล์
124 บ้านสถาน ภูซาง พะเยา 173 กลาง เปิดไฟล์
125 บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง พะเยา 77 เล็ก เปิดไฟล์
126 บ้านแก ภูซาง พะเยา 87 เล็ก เปิดไฟล์
127 บ้านสบบง ภูซาง พะเยา 67 เล็ก เปิดไฟล์
128 บ้านปง ภูซาง พะเยา 155 กลาง เปิดไฟล์
129 บ้านฮวก ภูซาง พะเยา 129 กลาง เปิดไฟล์
130 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ภูซาง พะเยา 312 กลาง เปิดไฟล์
131 บ้านปงใหม่ ภูซาง พะเยา 200 กลาง เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 11
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 89
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 41
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 1
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 0